Publicerad
10
maj
2019

Ungdomsdialogen 2019

Ungdomar ska kunna vara med och påverka det som händer eller inte händer i Ovanåkers kommun. Genom att ha en Ungdomsdialog blir detta verklighet och inflytande på riktigt. Under året jobbar man sedan med det som har kommit fram till i Ungdomsdialogen och elevråden får information om vad som sker.

Via klassråden kan man också ge tips om vad man ska ta upp på nästa års Ungdomsdialog. I Ungdomsdialogen deltar ungdomar, politiker och tjänstepersoner och diskuterar frågor som är viktiga för ungdomarna och därmed också för vuxna.

Temat för 2019 års Ungdomsdialog var Hon Hen Han och Trygghet och grundade sig på resultat från enkäter som unga i Ovanåker har fyllt i. Exempel på dessa resultat är bl.a. att även om Ovanåker är en av landets tryggaste kommuner att leva i så är det 25 % av flickorna och 20 % av pojkarna bland elever i årskurs 8 (siffror från hösten 2016) som upplevt att de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta. Motsvarande siffra bland elever i årskurs 2 på gymnasiet är 12% bland flickorna och 3% bland pojkarna vilka är de lägsta siffrorna i länet!

Ett annat resultat som inte är unikt för Ovanåker, men som är ett område att grotta ner sig i är att 83% av flickorna uppnått kunskapskraven i alla ämnen medan motsvarande siffra bland pojkar är 53% enligt den senaste grundskoleenkäten.

Dagen inleddes med lunch på Järnvägshotellet och fortsatte med dialog på Södran. De som deltog fick först en presentation av resultat från bl.a. Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och Grundskoleenkäten. Därefter fick de diskutera i mindre grupper. I dessa gruppdiskussioner framkom massor av kloka funderingar och förslag och dagen avslutades med att vi enades om vad vi tycker att det är extra viktigt att lägga fokus på under det kommande året.

Det här kom vi fram till

Trygghet

Skolan ska erbjuda en trygg miljö!

Det är viktigt att skolan är en trygg plats. I grupperna pratade de om att det kan vara en bra idé att införa ett Trygghetssystem eller faddrar som gör att exempelvis övergången mellan årskurs 6-7 blir mindre skrämmande. Att ledarskapet i klassrummet spelar roll för arbetsron lyftes också.

Enligt LUPP vet inte alla unga var och till vem de kan vända sig om de mår dåligt eller om de blir illa behandlade. Målet är att 100 % ska ha vetskap om detta.

På fritiden

Tre plaster som upplevs som mer otrygga än andra var Öjeparken och Multiarenan i Edsbyn och Forsparken i Alfta. När det gällde Öjeparken och Forsparken föreslogs mer belysning, men när det gällde Multiarenan framkom att det är en plats där det är roligt att vara men det är också en plats där det förekommer oroligheter.

Det vore önskvärt med trygghetsvärdar eller mer vuxenvandring runt Multiarenan. Att vuxna rör sig i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid skapar en lugnare miljö och i dagsläget finns schemalagda föräldravandringslistor under skolterminerna och BRÅ-samordnaren kommer att kontakta Polisen om att det kan vara bra att besöka Multiarenan, i synnerhet sommartid. Att fundera kring hur vi kan uppmuntra fler vuxna att ibland gå förbi Multiarenan är ett område att jobba vidare med.

Skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar

Den fråga som prioriterades högst bland deltagarna i Ungdomsdialogen var att se över anpassning av undervisning så att den passar alla individer. Som exempel lyftes forskningen, UDL (Universal Design for Learning) som syftar till att hjälpa pedagogen att lägga upp en undervisning som är ytterst individanpassad. UDL har tre grundprinciper som ska ge eleven möjlighet att;

  • engageras på olika sätt
  • ta in kunskap på olika sätt
  • visa sina nya kunskaper på olika sätt

Detta arbete är stort och långsiktigt, men elevråden kommer under det kommande året att få ta del av hur diskussionerna i ledningsgruppen och i Barn- och utbildningsnämnden går.

Övrigt

Det finns en önskan om högre och bättre nät vid Multiarenan. Too be continued ...

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Tfn. växel 0271-570 00
www.ovanaker.selänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun logotyp svart och vit