Publicerad
26
maj
2017

Ungdomsdialogen 2017

Den 16 maj genomfördes Ovanåkers kommuns sjunde Ungdomsdialog. Samtalsämnen ungdomsinflytande?”.

Platsen för ungdomsdialogen var den nyrenoverade Södran i Edsbyn. I de fräscha lokalerna fördes dialog i storgrupp och i mindre grupper som därefter redovisade vad de hade kommit fram till.

Integration – så går vi vidare

Genomgående nämndes att det alltid finns mer att göra gällande integration. Föreningslivet och klassrummet utsågs till de bästa arenorna för att lära känna varandra. I klassrumsmiljö är det naturligt att umgås oavsett varifrån en kommer.

Att få fler personer, främst ledare, till föreningar är en utmaning. Vi diskuterade vilket stöd föreningar behöver. Det behövs många som kan göra det lilla, och vi behöver skapa en bro mellan föreningarna och nyanlända. Kommunen kommer att samarbeta med det nystaratade projektet ”Föreningar För Alla” som drivs av Edsbyns IF och inför sommaren 2017 har några föreningar fått ett bidrag för att erbjuda gratisaktiviteter inom ramen för ”Ett Roligare Sommarlov”. Detta kan vara en början, men mycket återstår.

Konkreta förslag på hur rekrytering till föreningslivet kan öka var:

 • Temadag i skolan om föreningsutbudet i kommunen
 • Nybörjarerbjudanden för olika åldrar.
 • Att visa möjligheterna till att kunna starta föreningar inom nya områden, exempelvis basket och att aktivt stödja i föreningar i början. Kulturchefen som deltog i dialogen erbjöd direkt sitt stöd till eventuella intresserade
 • Spontana mötesplatser efterlystes och önskemål om aktiviteter även på andra lov än sommarlovet efterfrågades. Utvecklingsavdelningen jobbar vidare med den frågan.
 • Deltagare i Ungdomsdialogen delade sina erfarenheter av att det svenska språket kommer mer naturligt för de som har möjlighet att gå i blandade klasser och de flesta var eniga om att det har betydelse hur klasser sätts samman.
 • Förslag: Teambuilding och värdegrundsarbete för alla i skolan i syfte att ge bästa tänkbara förutsättningar för integration. Ett annat förslag var att skapa ett sorts faddersystem även på högstadiet.
 • Att lyfta individers historia skapar förståelse för varifrån vi kommer.

Hur blir vi bäst på ungdomsinflytande?

48% av eleverna i åk 8 vill vara med och påverka i frågor som rör Ovanåkers kommun, men bara 28 % tror på mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Detta är tråkiga siffror, men ändå bättre siffror än genomsnittet i länet som ligger på motsvarande 45 % respektive 15 %. Med bakgrund av detta diskuterades, ”Hur blir vi (ännu mer) bäst på ungdomsinflytande?”

I diskussionerna framkom massor av konkreta förslag som vi ska arbeta med det kommande året, bl.a:

 • Bli bättre på att marknadsföra Ungdomsdialogerna i klasserna
 • Utveckla SMS-panelen genom att få med fler och påvisa att den ger möjlighet att påverka på ett enkelt sätt. Den kan även användas av unga om de vill skicka någon fråga till andra unga?
 • Ordförande för barn- och utbildningsnämnden bjuder in elevrådsordförande varje höst, exempelvis på en lunch.
 • Tätare uppföljningar och snabbare återkoppling av resultat från Ungdomsdialogen.
 • Att marknadsföra möjligheten för unga att använda FFF-lådan som alternativ till Medborgarförslag.
 • Öka marknadsföringen, kommunikationen av ung.ovanaker.se och dess möjligheter
 • Digitalisera bokning av lokaler
 • Plattform där politiken kan få tillgång till elevrådens protokoll
 • Stöd till elevrådsrepresentanter i samband med klassråd. Detta skulle kunna vara att personer från kommunen bjuds in om det ska berättas om nåt utanför skolan, men det efterfrågades även ett tydligare stöd från mentorer.
 • I några klasser fungerar klassråden bra. Några framgångsfaktorer som lyftes var att ofta byta ordförande och sekreterare eller att använda ett ”lappsystem”. Ytterligare ett förslag var att använda samma mötesteknik som vid ungdomsdialoger, d.v.s. att först prata i mindre grupper för att fler ska våga säga sin mening. Alla var eniga med att tidpunkten för klassråden spelar roll.
 • Eventuellt skapa en Facebook-grupp för kommunens elevråd.

Underlag för "Hur blir vi bäst på ungdomsinflytande?"PDF

Tack alla inblandade för massor av konkreta förslag och vi ser fram emot att tillsammans med er hugga tag i dessa under det kommande året!

Diskussioner på Undgomdsdialogen 2017 i Ovanåkers kommun

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Tfn. växel 0271-570 00
www.ovanaker.selänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun logotyp svart och vit